0

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

INLEIDING

Deze algemene voorwaarden worden aangegaan tussen enerzijds SA GRAFE LECOCQ & fils, met zetel Place Saint Aubain 9 te 5000 Namen, hierna GRAFE LECOCQ genoemd en anderzijds de personen - hierna de koper genoemd - die via onze website GRAFE LECOCQ (www.grafe.be), online inkopen doen.

 

Deze voorwaarden zijn uitsluitend tot de consumenten bestemd.

 

De gebruiker die op de website online inkopen wenst te doen verklaart over de volle rechtsbekwaamheid te beschikken. Eenieder die volgens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, onbekwaam is verklaard, mag geenszins inkopen doen op de website. Het raadplegen van de site en de diensten die er worden aangeboden valt onder de bevoegdheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

 

Partijen komen overeen dat de onderlinge verhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt beheerst.

 

Indien een voorwaarde zou ontbreken, wordt beschouwd dat deze wordt geregeld door de gebruiken in de sector verkoop op afstand, door bedrijven met hoofdzetel op het Belgisch grondgebied.

 

ARTIKEL 1   VOORWERP

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het online verkopen op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied.

 

Ze bepalen de verkoopsmodaliteiten tussen GRAFE LECOCQ en de koper inzake bestelling, service, betaling en levering.

 

Deze modaliteiten beschrijven de stappen die nodig zijn om een bestelling te plaatsen en de opvolging ervan te verzekeren tussen de medecontractanten.

 

ARTIKEL 2    DE BESTELLING

 

De bestelling kan enkel aangemaakt worden op de website indien de koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

 

De koper kan alleen de referenties gebruiken die hij op de site vindt om zijn bestelling aan te maken.

 

Een bestelpost wordt aanvaard indien het artikel voorradig is.

 

Een bestelling die geplaatst is veronderstelt dat de algemene voorwaarden, de prijzen en de omschrijving van de bestelde artikels aanvaard zijn.

 

Een samenvatting van de bestelling wordt per e-mail naar de koper verzonden.

ARTIKEL 3 PRIJZEN - TARIEVEN

Onze prijzen zijn:

- per fles (standaard 75 cl), in €, exclusief BTW/VAT;

- 5% korting voor 6 of meer flessen van dezelfde wijn;

 

- andere kortingen:

-10 % door                                               -15 % door

1*36 bts (1 wijn) of                                  1*72 bts (1 wijn) of

60 bts (gemengd, min. 6 van elk)            2*48 bts (2 wijnen) of

                                                            120 bts (gemengd, min. 6 van elk)

 

Gelijkwaardigheid: 2 ½ = 1 fles en 1 magnum = 2 flessen.

- Glas niet inbegrepen, tenzij anders vermeld;

- franco woonplaats van de koper in België of franco grens andere landen;

- voor een minimumwaarde van 125,00 € BTW inbegrepen per bestelling. Elke levering onder dit bedrag wordt vermeerderd met 12€ BTW;

- onderhevig aan wijzigingen in accijnzen en BTW-tarieven;

- behalve voor de verkoop en zonder verbintenis.

GRAFE LECOCQ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen te wijzigen en/of te corrigeren op het moment van de facturatie, om rekening te houden met een eventuele computer- of beeldschermfout in verband met de techniek van verkoop op afstand via internet. Hetzelfde geldt in geval van wijziging van de BTW.

De glazen kunnen worden teruggebracht:

- 0,23 € per fles van 75 cl en 37,5 cl

- 0,30 € per magnum

en onder dezelfde voorwaarden worden teruggenomen, tenzij wettelijke bepalingen en/of technische beperkingen het beheer van de deposito's onmogelijk maken. VP: glas verloren.

GRAFE LECOCQ neemt alleen lege flessen terug met het etiket erop en in een aanvaardbare staat van netheid.

Zo worden bijvoorbeeld flessen die onder de modder zitten of die stoffen of vreemde voorwerpen bevatten, niet teruggenomen.

De verpakkingseenheid bedraagt 12 flessen of 24 halve flessen per product en eventueel 6 flessen of 12 halve flessen voor producten van meer dan 7,50 € BTW excl. BTW per fles (tenzij anders vermeld).

ARTIKEL 4   WIJZEN VAN BETALING

De betaling

Nadat de bestelling is gevalideerd, kiest de gebruiker voor een betaling:

-          met een bankkaart (Visa, Marstercard)

-          per overschrijving op voorwaarde dat de koper tweemaal wijn heeft gekocht en geen vervallend openstaand saldo heeft ten gunste van GRAFE LECOCQ

 

Achterstallige betalingen

Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk dertig dagen na factuurdatum.

Bij laattijdige betaling wordt een verwijlinterest van 8% per jaar verschuldigd.

 

Bij niet-betaling binnen de dertig dagen zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn, met een minimum bedrag van 25.00 €.

 

Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, zal GRAFE LECOCQ van rechtswege kunnen overgaan tot de ontbinding van het contract.

 

Beding van eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van GRAFE LECOCQ zolang de koper aan de voorwaarden die voortvloeien uit de verkoop niet voldaan heeft en de facturen, cheques of wisselbrieven niet geïnd zijn.

In geval van opeenvolgende verkopen aan een klant, blijven alle geleverde producten eigendom van GRAFE LECOCQ tot de volledige betaling van het geheel van de uitgegeven openstaande facturen.

Wenst de verkoper het beding van eigendomsvoorbehoud in te roepen, dan dient betaald te worden:

-           het saldo van de betwiste facturen welke niet gedekt zijn door de teruggezonden producten;

-           het geheel van alle strafboetes m.b.t. de niet-betalingen

 

ARTIKEL 5   DE LEVERING

De plaats van levering kan zowel het adres van de koper zijn als die van een derde persoon.

De leveringstermijnen variëren tussen acht en vijftien werkdagen vanaf het aanvaarden van de bestelling, behalve de ‘primeurs’ die aan specifieke leveringscondities beantwoorden (vermeld op folder offerte ‘primeurs’ of op de webpagina ‘primeurs’).

 

ARTIKEL 6    HANDTEKENING EN BEWIJS

Een welbepaalde procedure wordt gevolgd om klant te worden op de website van GRAFE LECOCQ.

Een bestelling wordt door de klant gevalideerd door het aanvaarden ervan, in haar geheel en tegen de opgegeven prijzen.

Deze validatie geldt als ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle operaties verricht op de site.

 

ARTIKEL 7   INTREKKINGSRECHT

De voorwaarden

Wanneer de producten buiten de vestiging van GRAFE LECOCQ zijn geleverd, heeft de koper het recht om zijn leverancier ter kennis te brengen dat hij afziet van zijn aankoop en dit binnen de veertien kalenderdagen volgend op de dag van de levering. En dit zonder boete en opgave van motief.

De koper kan klachten indienen bij GRAFE LECOCQ Place Saint Aubain 9 te 5000 Namen.

De kosten

Indien de koper, vanwege zijn intrekkingsrecht, producten terugstuurt, zal een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 20€ ZBTW om de rechtstreekse administratieve en logistieke kosten te dekken.

 

ARTIKEL 8    AANSPRAKELIJKHEID

GRAFE LECOCQ gaat enkel een middelverbintenis aan vanaf de toegang tot de website tot en met het leveren van de producten en de achterdiensten.

 

GRAFE LECOCQ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ongemak of voor welke schade ook die zou voortvloeien uit het gebruik van internet, met name een dienstonderbreking, een intrusie of een virus.

 

De koper zal GRAFE LECOCQ schadeloos stellen tegen enige klacht in volgende gevallen:

-   Verlies aan mogelijke inkomsten te wijten aan de al dan niet werking of gebruik van de WEB of de  inhoud ervan ;

-    Introductie van een computer virus in de WEB server of op de WEB site;

-    Illegale of niet toegestaan indringen van derde partij in de WEB server.

 -        Tijdelijke overbezetting van het netwerk en/of de bandbreedte

 -        Toegang tot de internetverbinding onderbroken, om een reden die buiten de controle van GRAFE LECOCQ ligt.

 

De koper aanvaardt dat de elementen / functies / grafische elementen, enz., van de website, kunnen evolueren. Zo zullen functies toegevoegd of verwijderd worden zonder dat de koper ze kan betwisten.

Eveneens kan alleen GRAFE LECOCQ beslissen om inhoud op de website bij te voegen of te verwijderen.

Ten slotte heeft GRAFE LECOCQ het recht om de gebruiker, op ieder ogenblik, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de website, geheel of partieel, tijdelijk of definitief te wijzigen of zelfs stop te zetten.

Dit zal het geval zijn bij het onderhoud van de website of bij belangrijke wijzigingen in de dienstverlening en / of aangeboden functies.

GRAFE LECOCQ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade in verband met een wijziging, schorsing of onderbreking van de toegang tot de website, om welke reden dan ook.

 

ARTIKEL 9  Respect van het privéleven – Verwerking van persoonlijke gegevens

 Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening "GDPR" inzake de bescherming van privé personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije gebruik van deze.

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens zoals voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail die u aan ons doorgeeft en ook soms andere contactpersonen die nuttig zijn voor orderbeheer, levering, boekhouding en commerciële, informatieve activiteiten. De verzamelde gegevens zijn beperkt tot wat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden en worden met het grootste respect behandeld.

Grafé Lecocq verbindt zich ertoe het nodige te doen om de veiligheid van opslag en verwerking evenals de vertrouwelijkheid en nauwkeurigheid van de gegevens die u aanbelangen. Binnen het bedrijf hebben enkel de personeelsleden die ze nodig hebben in het kader van hun werk toegang tot hen.

Grafé Lecocq bewaart deze gegevens zolang als nodig, met het doel deze te gebruiken voor de redenen die in dit privacy policy worden genoemd en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan derden (onderaannemers) wanneer dit nodig is voor de verwerking en correcte uitvoering van bestellingen en leveringen, of wanneer een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is. Grafé Lecocq vraagt aan de derde partijen met wie zij informatie deelt om ze alleen te gebruiken voor de uitvoering van de missie die we hun toevertrouwen.

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden overgedragen of verkocht aan derden voor reclamedoeleinden.

De wetgever heeft uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hun behandeling expliciet vermeld.

Recht van toegang: u kunt te allen tijde vragen of uw gegevens zijn verzameld, voor hoelang en voor welk doel.

Recht op rectificatie: u kunt op elk gewenst moment op aanvraag verzoeken om uw onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of te completeren.

Recht op beperkte behandeling: u kunt een beperking aanvragen voor de verwerking van uw gegevens. Dit betekent dat de betreffende gegevens moeten worden aangeduid in ons computersysteem en kan niet voor een bepaalde periode worden gebruikt.

Recht om gegevens te wissen: Onder voorbehoud van de wettelijke uitzonderingen, kunt u verzoeken dat uw gegevens worden gewist.

Recht op gegevensoverdracht: u kunt verzoeken dat uw gegevens worden overgedragen in een "gestructureerd en leesbaar computerformaat".

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Grafe Lecocq & Fils SA - Place St Aubain 9, 5000 Namen, of per e-mail op contact@grafe.be

Klachtrecht: u kunt een klacht indienen bij de Commissie voor de privacybescherming.

Grafé lecocq verbindt zich ertoe elke schending van persoonlijke gegevens waarvan hij op de hoogte is te melden.

 

Cookies

Grafé Lecocq verzamelt gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website met behulp van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden beheerd door de server van de grafe.be-site, waarmee u informatie over de navigatie van uw computer op de website kunt opslaan (bijv. Bezochte pagina's, datum en tijdstip van consultatie, geraadpleegde links) en faciliteert zo uw bezoeken door het gemakkelijker en sneller te maken om u te identificeren en zijn dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de pagina's die u wilt. 

 

U kunt te allen tijde de "cookies" die op uw computer zijn geïnstalleerd verwijderen, u verzetten tegen de registratie van nieuwe "cookies" en een melding ontvangen voordat u een nieuwe cookie installeert door uw navigatiesysteem te configureren. Ze worden op uw computer opgeslagen. Je kunt ook grafe.be-cookies weigeren. In dit geval werkt de website mogelijk niet correct.

 

ARTIKEL 10     INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 

Alle visuele- en geluidselmenten op de site zijn de exclusieve eigendom van GRAFE LECOCQ.

Het is de koper niet toegestaan, geheel of gedeeltelijk, het materiaal op de website te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.

 

ARTIKEL 11     ONGELDIGHEID

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de algemene verkoopvoorwaarden

 

ARTIKEL 12 DUUR

De algemene verkoopvoorwaarden blijven geldig zolang de online diensten door GRAFE LECOCQ worden aangeboden.

 

ARTIKEL 13

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting, is het Belgisch recht van toepassing en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen zijn bevoegd.

  • Gratis LeveringVanaf 125 € aankoop
  • Gepersonaliseerde raadgeving